Vuosikertomus 2022
julkaistaan maaliskuussa 2023

   

Pienet liikkeet – suuret tunteet

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023
Luomme edellytyksiä kehittyvälle ja elävälle, tiiviille sekä ihmisläheiselle
kaupunkikeskustalle niin kotina kuin kauppa- ja palvelupaikkana.
Kaupunkikeskustamme on houkutteleva, turvallinen ja siellä viihdytään.
Vuoden 2023 toimintasuunnitelma perustuu oletukseen ilman aiempien vuosien
rajoituksia tapahtumiin ja kaupalliseen toimintaan.
Vuosi 2023 on yhdistyksen 21. toimintavuosi. Yhdistyksenä olemme vakaa ja
luotettava kumppani eri yhteistyötahoille.
Teemme työtämme jäsenistömme, kaupunkikeskustan yritysten ja yhteisöjen, sen
asukkaiden, kiinteistönomistajien, keskustassa työskentelevien sekä vierailevien
matkailijoiden hyväksi – Hämeenlinnan hyväksi.
Keskustan kehittämistyön keskeinen edellytys on toimiva yhteistyö
kiinteistönomistajien, liike-elämän, asukkaiden ja kaupungin luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden välillä.
Viestinnällä on keskeinen rooli jäsenten sitouttamisessa, kumppanuuksien ja
sidosryhmien hoidossa, tiedottamisessa sekä tapahtumien markkinoinnissa.
Viestinnän keskeiset kanavat ovat ajankohtaiset jäsentiedotteet, sosiaalisen median
kanavat ja omat nettisivut sekä aktiivinen ulkoinen tiedottaminen paikallisiin
medioihin.

Toiminta-alue
Keskusta-alueella tarkoitetaan tässä yhteydessä Hämeenlinnan kaupallista keskusta-aluetta
Suomen Kasarmeilta Rautatieasemalle ja Hämeen linnalta Hämeensaareen.
Yhdistyksen strategia 2023-2026 on työn alla ja valmistuu tammikuussa 2023.
Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilökuntaa. Toiminnanjohtajan, talous-
/hallinnointivastaavan ja markkinavastaavan ostosopimukset päivitetään vuodelle
2023.

Vuoden 2023 tärkeimmät painopisteet

Kaupallinen tiimi
Kaupallinen tiimi koostuu keskustan kaupallisista toimijoista, esim. ravintoloiden ja
kivijalkaliikkeiden edustajista. Tiimin tärkeimpänä tehtävänä on keskustan ulkoisen
myönteisen mielikuvan vahvistaminen sekä jäsenistöstä välittäminen yhdistyksen
tärkeimpänä kumppanina. Samalla pyritään lisäämään eri toimialojen jäsenten
keskinäistä keskustelua ja yhteistyötä sekä kasvattamaan jäsenmäärää ja jäsenetuja.
Vuosi jaetaan erilaisiin teemaviikkoihin, joiden tarkoitus on muistuttaa keskustan
asiakkaita ja asukkaita keskustan liikkeistä säännöllisesti.
Teemaviikoista ja tapahtumista tehdään vuosikello toimintasuunnitelman liitteeksi.
Resurssien ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään hyviksi koettuja ja uusia
tapahtumia, esim. lauluiltoja ja uusien asukkaiden iltoja yhteistyökumppaneiden
kanssa. Samalla pyritään hankkimaan lisää yhteistyökumppaneita, jotka toteuttavat
myös omia tapahtumiaan. Tori on kaikkien yhteinen paikka.
Paikallisen verkoston ohella tehdään valtakunnallista yhteistyötä Elävät
Kaupunkikeskustat ry:n kanssa verkostoitumalla muiden kaupunkikeskustojen kanssa.
Tähän kuuluu mm. vuosittainen keskustateko-kilpailu.

Kiinteistö- ja liikennetiimi
Kiinteistö- ja liikennetiimi kokoaa kaupungin virkamiehiä, päättäjiä,
kiinteistönomistajia ja muita sidosryhmiä yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan
ajankohtaisista asioista.
Tiimi edistää Keskustavisiota 2035 niiltä osin, kuin on järkevä viedä eteenpäin
kuhunkin ajankohtaan liittyviä hankkeita. Yhdistys edistää myös yksityisiä hankkeita.
Tiimi on avoin ja positiivinen kumppani ja tiimillä on vahva vuorovaikutus jäsenten,
eri tahojen ja sidosryhmien kanssa ja se haluaa vaikuttaa varhaisessa vaiheessa
kaupungin päätöksentekoprosesseihin.
Hallinnointisopimus
Hämeenlinnan kaupungin kanssa solmittu torin ja kävelykadun hallinnointisopimus on
voimassa toistaiseksi. Sopimuksen tarkoituksena on osaltaan edistää yhdistyksen
tavoitteiden toteutusta pitkäjänteisesti.
Hallinnointisopimus mahdollistaa mm. markkinoiden ja toritapahtumien järjestämisen
sekä muiden organisoimien tapahtumien tukemisen. Hallinnointisopimus mahdollistaa
myös terassien, torikahviloiden, jäätelökioskien yrittäjien toiminnan kehittämisen.
Hallinnoimaltaan alueelta saamastaan tuotosta yhdistys maksaa kaupungille 15 %
vuotuista vuokraa.

Talous
Vuonna 2023 Markkinatuotot ovat vuoden 2022 tasolla ja noin 30 % alle
vuoden 2019 tason. Torin kausipaikka-, torikahvila- ja kävelykadun
terassituotot sekä jäsenmaksutuotot pidetään vakaalla tasolla.

Toiminnallaan ja jäsenetuja tarkentamalla yhdistys pyrkii varmistamaan
vähintään nykyisen jäsenmäärän ja jäsenmaksutuotot. Yhdistyksen
taloudellinen tilanne on vakaa. Vuoden 2023 budjetin ohella pyrimme
hankerahoitusten kautta luomaan erillisiä kehittämisprojekteja toiminta-ajatuksemme
mukaisesti.
Linnan Kehitys Oy on yhdistyksen keskeinen sopimuskumppani tapahtumien
järjestämisessä ja keskustan kehittämisessä. Linnan Kehityksen vuotuiseen
taloudelliseen tuki pysyy ennallaan.
Yhdistyksen vuoden 2023 resurssit käytetään kokonaisuudessaan keskustan
elävöittämiseksi ja jäsenistön toiminnan vahvistamiseksi, mm. kaupallisin ja
viestinnän keinoin.