Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on vahvistaa Hämeenlinnan keskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakasliikennettä kaupunkikeskustan alueella sekä vahvistaa positiivista mielikuvaa keskustasta ostos-, asuin-, palvelu- ja vierailualueena.

Yhdistyksen ensisijaiseksi toiminta-alueeksi määritellään kaupallinen keskustavyöhyke.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään toiminta-alueellaan toimivien yhteisöjen, yritysten, kiinteistönomistajien sekä kaupungin edustajien keskinäistä yhteistyötä:

– osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin
– osallistumalla valtakunnallisen kattojärjestön toimintaan
– järjestämällä koulutus-, informaatio- ja keskustelutilaisuuksia
– tiedottamalla alueen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä
– tarvittaessa antamalla ehdotuksia ja lausuntoja alueen toimivuuden parantamiseksi.

Lisäksi yhdistys pyrkii tekemään aluetta entistä tunnetummaksi:

– järjestämällä toiminta-alueellaan yleisötapahtumia
– pitämällä yhteyttä jäseniinsä, eri sidosryhmiin kuten kulttuurin ja matkailuelinkeinon toimijoihin sekä toiminta-alueen läheisiin alueisiin ja yhteisöihin.

Ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen tapahtuu jäsentiedotteiden, sähköisten viestimien ja jäsenlehden kautta.

Yhdistys on aatteellisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen yrittäjiä; oikeuskelpoisia yhteisöjä, kiinteistönomistajia, kiinteistöosakeyhtiöitä, rekisteröityneitä seuroja ja järjestöjä sekä Hämeenlinnan kaupunki.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen erotessa tai hallituksen hänet erottaessaan liittymismaksua ja jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Yhdistyksen perustamisvaiheessa liittymismaksua ei peritä.

6§ Hallitus, työvaliokunta, tiimit ja toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-16 muuta jäsentä sekä enintään neljä varajäsentä.Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallitus voi perustaa työryhmiä (tiimejä), joiden toimintaa yhdistys valvoo. Työryhmiin kutsutaan hallituksen jäsenten lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita.
Hallituksen puheenjohtajat yhdessä työryhmien puheenjohtajien kanssa muodostavat työvaliokunnan, joka valmistelee hallituksen päätösehdotukset.

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja, joka toteuttaa hallituksen päätökset ja vastaa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja kukin yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden yksin jollekin määräämälleen henkilölle.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) vuosi alkaen 1. tammikuuta ja päättyen 31. joulukuuta.

Hallituksen toimintaa valvomaan tulee syyskokouksessa valita yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, joista molempien on oltava vähintään HTM-tilintarkastajia Tilintarkastajalla ja varatilintarkastajalla on oikeus osallistua hallituksen, työryhmien ja toimikuntien kokouksiin.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat huhtikuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja loka- marraskuussa pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen varsinaiset kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kohdat 1-4 kuten edellä,

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä tulo- ja menoarvio
6. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.